Black 5X12 HPL Laminate Sheet 0.028" Thick Greenlam 401-30-4007-60

Item #: KE.BLACKLAM.VG.60