Salice Lazy Susan Doweled Hinge C2RYA99

Item #: SLHE.C2RYA99